Odsłon : 4299975

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

Fundacja Tesco (do czerwca 2017 roku działająca pod nazwą "Fundacja Tesco Dzieciom")

powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku

jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego

i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco.

Fundacja jest organizacją dobroczynną,

celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych,

których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji

i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść”

Fundacja Tesco realizuje od 2012 roku.

Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków

z środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem niedożywienia.

Program odpowiada na jeden z najistotniejszych problemów społecznych,

związanych z ubóstwem i niedożywieniem  młodych ludzi – jak podaje GUS

W Polsce ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są szczególnie ludzie młodzi, w tym dzieci.

"W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 10%,

a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym

- w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należała w przybliżeniu co czwarta osoba".

(Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. - opracowanie sygnalne na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2014).

Od 2014 roku program realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego,

które nasza Fundacja zawiązała z jedną z najstarszych organizacji działających na rzecz potrzebujących dzieci w Polsce -

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Działania podejmowane w ramach programu ukierunkowane są na pomoc socjalną i edukację.

Każda z placówek biorących udział w programie otrzymuje od Fundacji Tesco

dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego,

które ma służyć do higienicznego i estetycznego przygotowywania posiłków.

Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci – są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami.

Podopieczni świetlic biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach i przygotowaniu posiłków

– dzięki temu mają szansę na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia

oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne.

W ramach realizacji programu dzieci i młodzież biorą udział

w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia.

Zajęcia te przeprowadzają wychowawcy placówek, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez naszą Fundację.

Ponadto do udziału w programie angażowane są również rodziny dzieci oraz społeczności lokalne

- z myślą o nich każda placówka cztery razy w roku organizuje warsztatowe spotkania rodzinne

zaś dwa razy w roku lokalne pikniki i festyny.

Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież mają szansę dzielenia się swoją wiedzą

i umiejętnościami, wyniesionymi z uczestnictwa w programie, z innymi.

Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej

prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco.

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies