Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Wczesny start do nauki - Przedszkole w Gostyniu

 
Praca wre! W połowie sierpnia przewidujemy wyposażenie wnętrza!
 


Projekt realizowany przez TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE na podstawie umowy nr UDA-RPZP.08.01.00-IP.02-32-K008/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w okresie: 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju i zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

Projekt zakłada wzrost dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Świerzno poprzez utworzenie 25 miejsc w przedszkolu  w Gostyniu , w tym 3 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ,dostosowanie  obiektu i doposażenie OWP,  realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, , wsparcie potencjału kadry OWP  w okresie od 1.05.2020 do 31.03.2022.

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie ofert placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: 10i, Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej  oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego , z uwzględnieniem formalnych , nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Numer i Nazwa Działania: RPZP.08.01.00 upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci

Typ Projektu: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez:

  • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli,
  • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),
  • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Miejsce realizacji projektu:
Przedszkole w Gostyniu - Gostyń 5, 72-405 Świerzno

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
01-05-2020
Data zakończenia  realizacji projektu: 
31-03-2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk