Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Nie ma jak w domu

Okres realizacji 1.06.2019 – 31.07.2022

realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPZP.07.06.00.

Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Założeniem Projektu jest wsparcie rodzin przez 11 pedagogów rodzinnych pełniących rolę wsparcia - rodzin zagrożonych umieszczeniem ich dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opieki całkowitej, a także powrotu dzieci z tych form do środowiska rodzinnego.

Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 110 rodziców i 165 dzieci z terenów 6 powiatów i 8 gmin w nowopowstałych 11 Placówkach Wsparcia Dziennego - Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

http://www.mapadotacji.gov.pl/


DRUKI REKRUTACYJNE:
 

ROZEZNANIE RYNKU

dotyczące wyposażenia 11 placówek wsparcia dziennego w powiatach: kamieńskim, stargardzkim, polickim gryfickim, Szczecin w zestawy gier planszowych, układanek, puzzli, oraz w zestawy naczyń (szklanki, kubki, talerzyki, czajnik elektryczny, patery na ciastka) w ramach projektu pn. „Nie ma jak w domu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18. W związku z realizacją przedmiotowego Projektu Beneficjent zaprasza do składania ofert cenowych w przedmiocie, o którym mowa w niniejszym rozeznaniu rynku.

Rozeznanie rynku

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 18 listopada 2019 r. na dostawę bufetu kawowego  do Placówki Wsparcia Dziennego w Łące będącego przedmiotem zamówienia w ramach projektu Nr RPWP.07.06.00-IP.02-32-K41/18  pt.: „Nie ma jak w domu”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne

Działanie: 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Cel szczegółowy : Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk